നബി(സ) ക്മൃഗങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം