പ്രവാചകന് മൃഗങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന് മൃഗങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം
പ്രവാചകന് മൃഗങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ അവതരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം