ഇസ്ലാമിലേക്കൊരു യാത്ര

വിേശഷണം

മുജാഹിദ് ഫ്ളേജര് എന്ന വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്പും അതിന് ശേഷവുമുള്ല തന്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം