വര്‍ഗ്ഗീയതയും ഇസ്ലാമും

വര്‍ഗ്ഗീയതയും ഇസ്ലാമും

വിേശഷണം

മനുഷ്യ സമൂഹത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന വര്‍ഗ്ഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു,

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം