അമുസ്ലിംകളോടൊപ്പം സമധാനത്തോടെ കഴിയുന്ന ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറകള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകള്‍‌ അമുസ്ലിംകളോടൊപ്പം സമധാനത്തോടെ കഴിയുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറകള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം