ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായം

ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മറ്റു മതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചി ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായവും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷതയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം