ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായം

വിേശഷണം

മറ്റു മതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചി ഇസ്ലാം മധ്യമ സമുദായവും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷതയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

പ്രസാധകർ:

www.islamboy.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം