ഞാന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിങ്ങിനെയാണ്.

ഞാന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിങ്ങിനെയാണ്.

വിേശഷണം

ഭൌതിക വാതിയായിരുന്ന അബ്ദു റഹീ ഗ്രീന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം