നെപ്പോളിയന്‍ റ്റു പാക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു.

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന: അബൂ ഈസാ ഉസാമ അമ്മാറ

വിേശഷണം

മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിന്‍റെ ആവശ്യകതെയെകുറിച്ചും നെപ്പോളിയന്‍ റ്റു പാക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം