ഇസ്ലാം മതം

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന: മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഊഫ്

വിേശഷണം

ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള വീഢിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ അദ്ധ്യാപനങ്ങളെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം