ഇസ്ലാം- തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം- തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതം
ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള വീഡിയോ പ്രഭാഷണത്തില് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നും ആരാണ് അല്ലാഹു എന്നും പ്രവാചകന്(സ) ആരായിരുന്നു എന്നും വിവരിക്കുകയും ശേഷം സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടിപറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം