ഇസ്ലാം പരിഹാരമാണ്, പ്രശനമല്ല

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഢിയോയില് സദസ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്കു മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം