ഇസ്ലാം , ഗോപ്യമായ യാദാര്‍ഥ്യം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ഖണ്ഢിക്കുന്നതും അമുസ്ലിംകള്ക്കിടിയില്‍ നിലനില്ക്കുന്നതുമായ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമാണ് ഈ ഫിലിമിലുള്ളത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം