പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരേ,,,,

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനി, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം എന്നീ വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവരോടുമായിഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിത്തെ കുറിച്ചും ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാന് ആവശ്വപ്പെടുകയാണ്.

പ്രസാധകർ:

knowingallah.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം