തുടക്കവും ഒടുക്കവും

വിേശഷണം

പ്രഭാഷകന് ഈ പ്രബഞ്ചത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിന്‍റെയും പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുകയും അതിനെ കുറിച്ച് സത്യനഷേധികള്‍ വെച്ചു പുലര്‍ത്തുന്ന ആബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍ തിരുത്തുകയും ചയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം