ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ )

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ )
ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം ഷൈഖ് ഖാലിദ് യാസീന് നടത്തിയതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം