വര്‍ഗ്ഗീയതയും , യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും

വിേശഷണം

യുവാക്കളില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ലോകത്ത് പൊതുവിലും കാണപ്പെടുന്ന അസഹിഷ്ണുതയും അതിന്‍റെ പരിഹാരവും നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം