ഇസ്ലാമും സമാധാനവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും സമാധാനവും
ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില് സമാധാനം എന്നാലെന്താണെന്നും, മാനസികമായി സംതൃപ്തി ലഭിക്കാന് വ്യക്തികളിലും സമുഹത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രഭാഷകന് യാസര് ഖാളി വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം