ലോറന്സ് ബ്രൌണ്സ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഡോ. ലോറന്സ് ബ്രൌണ്സ് കൃസ്തു മതം ഉപ്ക്ഷിക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം