സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര

സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര

വിേശഷണം

ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം ഡോ. ലോറന്സ ഇസ്ലാം മതത്തില് എത്തിച്ചേര്ന്ന കഥ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം