ഇസ്ലാം സത്യമതം

ഇസ്ലാം സത്യമതം

വിേശഷണം

ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം സത്യമതമായ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം