ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

വിേശഷണം

പലപ്പോഴായി പശ്ചാത്യരിലുംയൂറോപിലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ തൊടുത്തു വിടുന്ന ആരോപണങ്ങളെ തെളിവുകള് ഉദ്ധരിച്ച് മറുപടിപറയുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം