ഇസ്ലാം , പ്രായോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കുക

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം ആളുകള്ക്ക് വളരെ പെട്ടൊന്ന് ഉള്ക്കൊള്ളാവുന്നതാണെന്നും അത് തത്വങ്ങള് അല്ലെന്നും പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ധൃതിയില് മറ്റുള്ളവരെ ആനയിക്കാന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

പ്രസാധകർ:

ദാ ദീന്‍ ഷോ സൈറ്റ്- www.thedeenshow.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം