വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഡോ.ജഅഫര് ഇദ് രീസുമായി നടത്തിയ അഭിമുകത്തില്‍ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം