മാനുഷിക സ്വാതന്ത്ര്യം

വിേശഷണം

മാനുഷിക സ്വാതന്ത്ര്യം
യൂസുഫ് ഈസ്തസ് ഈ വീഡിയോ പ്രഭാഷണത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. മാനുഷിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ശീര്ഷകത്തിലാണ് ഈ പ്രഭാഷണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം