മതം ,ജീവിത സരണി

വിേശഷണം

ഡോ.ജഹ്ഫര്‍ നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിലെ സരവ്വമണ്ഢലങ്ങളിലും പാലിക്കേണ്ട നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണെന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം