ഇസ്ലാം ജീവിത ദര്‍ശനം

വിേശഷണം

ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള മുഖാമുഖത്തില്‍ ഡോ. ജഅഫര് ഇദ് രീസ് ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗമാണെന്നും,മറ്റു സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇസ്ലാമും എപ്രകാരം വ്യതിരിക്തമാണെന്നും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം