ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന: മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഊഫ്

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍
ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. സത്യാസത്യം വേര്‍തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തമ പുസ്തകമാണ് യൂസുഫ് ഈസ്തസ് രചിച്ച ഈ കൃതി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം