വുദുവിനെയും നമസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം

വിേശഷണം

പുതുമുസ്ലീംകള്‍ക്ക് വുദുവും നമസ്കാരവും വീഡിയോയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം