ജീവിത ഘട്ടങ്ങള്‍

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനില്‍ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമര്‍ശിച്ച വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം