പണ്ഡിതന്‍മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ശൈഖ് അബ്ദു റസാഖ് ഉബാദിന്‍റെയും ഫൌസാന്‍റെയും പാഠങ്ങളില്‍ നിന്നെടുത്ത പണ്ഡിതന്‍’മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ആവശ്യവും വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം