അല്ലാഹുവിന്‍റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ഉറ്റാലോചിക്കുക

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ഉറ്റാലോചിക്കുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം