പവിത്ര മാസങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പവിത്ര മാസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണം പാരീസിലെ ഒരു പള്ളിയില്‍ വെച്ച് നടന്നതാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം