ജീവിത ലക്ഷ്യസാക്ഷാല്കാരത്തിന്

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യസാക്ഷാല്കാരത്തിന് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴികളെയും അതിന്റെ സ്റ്റപ്പുകളും വിവരിക്കുന്ന ഷൈഖ് മുര് സുലൈമാന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം