ജീവിത ലക്ഷ്യം

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം
ഇംഗ്ളീഷില് രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം , ഐഹീക ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയും പരലോക ജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാല് തന്നെ വഴികേടുകളും സന്മാര്ഗ്ഗവും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത് നിര്ബന്ധമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം