എന്താണ് ഇസ്ലാം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്ആനിലും സുന്നത്തിലും സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്ന സത്യം അമുസ്ലിംകള്ക്ക് പരിചയപ്പടുത്തുന്ന ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള വിവരണം,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം