ജീവിത ലക്ഷ്യം

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം
ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ഐഹീക ജീവിതത്തെ എങ്ങിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം