എന്താണ് ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം . അതിന്റെ അടിത്തറ, ,ഗുണങ്ങള് , പ്രവാചകരുടെ ചരിത്രം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം