ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക് പ്രബോധകന്‍ ഷൈഖ് അബ്ദു റഹീം ഗ്രീന് ടോക്ക് ഇംഗ്ളീഷില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില്‍ താന്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം