ജീവിതലക്ഷ്യവും അല്ലാഹു ഉണ്ടെന്നതിന്‍റെ സ്ഥിരീകരണവും

വിേശഷണം

പ്രഗല്‍ഭ പ്രബോധകനായിരുന്ന അബ്ദു റഹീം ജറീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം. ബൂദ്ധിപരവും ശാശ്ത്രീയവുമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം