ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണകളും
ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആരോപണങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയും വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ... ഇസ്ലാമിലെ ബഹു ഭാര്യത്വം..ഇസ്ലാമും പര്ദ്ദയും... അറുത്തമാംസം കഴിക്കല്.... തുടങ്ങിയവ ബുദ്ധിപരവും പ്രമാണപരവുമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു,.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം