ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പാരീസില്‍ വെച്ച് ഷൈഖ് ഖാലിദ് അല് ഷാഇഅ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളാണിത്. ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു,. .

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം