കവിതാസമാഹാരം-അപരിചിതമല്ല

കവിതാസമാഹാരം-അപരിചിതമല്ല

വിേശഷണം

കവിതാസമാഹാരം- അപചരിതമല്ല
സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍ അലി ഇബ്’നു ഹുസൈന്‍ ഇബ്’നു അലി ഇബ്’നു അബീത്വാലിബിന്‍റെ രചന.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം