അമുസ്ലിംകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്പോഴുള്ള മാനദണ്ഢം. പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷവും,

വിേശഷണം

അമുസ്ലിംകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്പോഴുള്ള മാനദണ്ഢം. പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷവുംഉള്കൊള്ളുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം