അമുസ്ലിംകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ മാനദണ്ഡം -9

വിേശഷണം

അമുസ്ലിംകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ മാനദണ്ഡം -9

പ്രബോധന രംഗത്തെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന പരമ്പരയാണിത്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം