റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകളിലെ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍

റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകളിലെ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളില്‍ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അധികരിപ്പിച്ച് മഹത്തായ പ്രതിഫല കരസ്ഥമാക്കാന്‍ വിശ്വാസികളെ ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം