ഇസ്ലാം മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള പരിഹാരം 1

വിേശഷണം

ഇസ്മലാം മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള പരിഹാരം 1
ഡോ,സാകിര്‍ നായിക്ക് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം. ഇസ്ലാമിനെ അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്തുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം