പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം.

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ക്ളിപ്പ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം