പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം.

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ക്ളിപ്പ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം