ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക

ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക

വിേശഷണം

സൌദിഅറേബ്യയില് ചല ആളുകളില് ഉണ്ടായ വിശ്വസ്തത കാരണം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഒരു യുവാവിന്റെ കഥ.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം