കൃസ്ത്യാനി പണ്ഢിതന്‍റെ ഇസ്ലാം മാതാശ്ളേഷണം

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനി പണ്ഢിതനായ ഡോ. ജറാള്ഡ് തന്‍റെ ഇസ്ലാം മാതാശ്ളേഷണം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം