തീവ്രവാദം - സംശയ നിവാരണം

വിേശഷണം

തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിക്കുകയും - സംശയ നിവാരണം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരാള്ക്ക് എങ്ങിനെ ശരിയായ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാമെന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം